Điều khoản

Chào mừng bạn đến với trang web của Aijuswhanakno. Dưới đây là các “Điều khoản sử dụng” trang web này. Bằng việc tiếp tục truy cập trang web này, bạn xác nhận rằng đã đồng ý với các điều khoản sử dụng và quy định tại trang web này. Trường hợp không đồng ý với những điều khoản dưới đây, vui lòng rời khỏi trang web này.

Thay đổi điều khoản sử dụng
Khi chúng tôi – Aijuswhanakno cần bổ sung thêm nhiều tính năng mới vào trang web này, chúng tôi có thể cập nhật hoặc sửa đổi các Điều khoản sử dụng. Do đó chúng tôi bảo lưu quyền cập nhật hoặc sửa đổi các Điều khoản sử dụng, bất cứ lúc nào mà không cần báo trước, bằng cách đăng phiên bản sửa đổi trên trang web này. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực kể từ ngày chúng tôi gửi các phiên bản sửa đổi trên trang web này. Việc bạn sử dụng trang web này sau bất kỳ sự thay đổi đó là đã đồng ý với các điều khoản của Điều khoản sửa đổi. Do đó, bạn cần phải xem lại Điều khoản sử dụng thường xuyên.

Thông tin phản hồi của bạn
Chúng tôi hoan nghênh ý kiến đóng góp, thông tin phản hồi của bạn liên quan đến trang web này và các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi thông qua trang web này (gọi chung là “Phản hồi”). Phản hồi Bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web này được xem là tài sản độc quyền của chúng tôi. Việc bạn gửi phản hồi sẽ được coi là một tập hợp các quyền bao gồm bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác trong phản hồi của bạn. Chúng tôi được phép khai thác, sử dụng, sao chép, tiết lộ, hiển thị hoặc thực hiện công khai, phân phối, cải thiện và sửa đổi bất kỳ phản hồi nào của bạn cho bất kỳ mục đích nào, không hạn chế và không có bồi thường bằng bất kỳ cách nào. Vì lý do này, chúng tôi yêu cầu bạn không gửi cho chúng tôi bất kỳ phản hồi nào mà bạn không muốn dành cho chúng tôi.

Chính sách bảo mật trực tuyến
Chính sách bảo mật trực tuyến của chúng tôi mô tả cách chúng tôi bảo vệ sự riêng tư của bạn khi bạn sử dụng trang web này. Để xem chi tiết Chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng nhấp vào đây.

Quyền sở hữu trang web và nội dung
Trừ khi được nêu rõ trong điều khoản sử dụng, tất cả các nội dung trong trang web này, bao gồm tất cả các phần mềm và mã hóa, cách thức vận hành trang web này, tất cả các văn bản, hình ảnh, biểu đồ, đồ họa, âm thanh , video clip, audio-video, và các tài liệu khác được cung cấp thông qua trang web này (gọi chung là “Nội dung”) được sở hữu bởi Aijuswhanakno hoặc do các bên thứ ba đã được cấp phép cung cấp nội dung của họ cho chúng tôi. Trang web này được bảo vệ theo thương hiệu, nhãn hiệu, thương mại, bản quyền, bằng sáng chế, bí mật thương mại và luật sở hữu trí tuệ khác. Ngoài ra, toàn bộ nội dung của trang web này được Aijuswhanakno sở hữu bản quyền trong việc lựa chọn, phối hợp, sắp xếp và nâng cao nội dung của trang web này.

Chúng tôi đồng ý cấp phép cho bạn một phiên bản hạn chế để tải về và bản in của bất kỳ phần nào của nội dung trên trang web này mà bạn được quyền truy cập, nhưng chỉ để sử dụng cho nội bộ doanh nghiệp của bạn hoặc cho cá nhân bạn cho mục đích phi thương mại, và không được phép xóa bỏ, sửa đổi hoặc che khuất bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, hoặc thông tin độc quyền nào từ các nội dung mà Bạn tải về. Cấp phép trên phải tuân theo các Điều khoản sử dụng và không bao gồm quyền sử dụng, khai thác, thu thập hoặc các phương pháp tương tự. Cấp phép này có thể bị hủy bỏ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và có hoặc không có nguyên nhân. Bạn không được cho phép người khác sao chép, phân phối, thực hiện hoặc hiển thị công khai, phát sóng, khai thác hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của nội dung trên trang web này trừ khi được quy định rõ ràng trong điều khoản sử dụng mà không được sự cho phép của chúng tôi bằng văn bản.